อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี
อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี

Removed from saved list

อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี

291 Paeklongsakaekrung Rd., Muang Uthai Thani,, Mueang Uthai Thani, Uthai Thani, Thailand, 61000 - See map

Conveniently situated in the Mueang Uthai Thani part of Uthai Thani, this property puts you close to attractions and interesting dining options.

Highlights

Sparkling clean

Check-in/out [private]

Free Wi-Fi in all rooms!

Air conditioning

Balcony/terrace

Facilities

Car park

Free Wi-Fi in all rooms!

Luggage storage

Check-in/out [private]

Bicycles

Room service

Wi-Fi in public areas

Convenience store

8.7Excellent

26 reviews

26 reviews

See map

9.1Exceptional

Location rating score

Exceptional location
Parking
FREE
Closest landmarks
Wat Uposatharam
550 m
7-eleven
690 m
Uthai Thani Stadium
1.3 km
Khao Sakae Krang
2.3 km
Local History and Cultural Museum
6.7 km
Value for money8.4
Location rating9.1

Rooms available at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี

Three-Bedroom Villa
...
 • River view
 • Balcony/terrace
 • 1 bunk bed & 1 bunk bed & 1...
Enter dates to see prices
Family Room
...
 • Room size: 48 m²/517 ft²
 • River view
 • 1 king bed and 1 bunk bed
Enter dates to see prices
Deluxe Room
...
 • River view
 • Balcony/terrace
 • 1 king bed
Enter dates to see prices

Frequently asked questions

What kind of water sports activities are readily available at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี offers water sport activities such as water sports (non-motorized) for you to take advantage of.

How long do guests typically stay at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

Verified past guests that have stayed at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี had an average nightly stay of 1 night at this property.

At what time of the year is อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี most popular?

อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี's most popular month where verified visitors have stayed the most is in December.

What was the average room rate for อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี been in the past month?

The average room rate for อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี in the past month is 2772.37 THB, compared to city's average of 1377.28 THB.

In which languages can อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี's employees communicate?

อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี can speak up to 2 languages which includes English for visitors that have a preference for this language. Please refer to the "Amenities and facilities" section and in the "Languages spoken" category to find out what different languages this property supports.

What do past guests like most about อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

Past guests that stayed at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี have given this property a rating of 9.739 for its exceptional service as the primary highlight for their stay.

What is the verified guest review consensus about อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี's food?

100.0% of our verified guest ratings have given a positive review and comments about this property's food. You can look up on more detailed customer reviews, and comments for อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี down in the review.

What is the typical rating that past Couples' have given to อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

Past couple travelers that have stayed at this property have given อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี an average rating of 8.2. You can look up on more descriptive customer ratings, and responses by filtering for a specific type of verified guest travelers down in the review section.

What time is check-in and check-out at อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

Check-in is from 02:00 PM, and check-out is until 12:00 PM. You may request early check-in or late check-out during booking, subject to availability. Customers checking in or out before or after the specified hours may be charged an additional fee.

What is the closest airport to อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี?

The closest airport to อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี is Nakhon Sawan Airport, 34.0 km away.

More about อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี

More about อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี

U Pae PaeStay Uthaithani: A Tranquil Retreat in Uthai Thani

Nestled in the serene province of Uthai Thani, Thailand, U Pae PaeStay Uthaithani offers a peaceful and rejuvenating getaway for travelers seeking a break from the hustle and bustle of city life. With its charming ambiance and impeccable service, this hotel is the perfect destination for those looking to unwind and reconnect with nature. As you step into U Pae PaeStay Uthaithani, you will be greeted by a warm and inviting atmosphere. The hotel's check-in time begins at 02:00 PM, allowing you ample time to settle in and make yourself at home. The friendly and attentive staff will ensure that your check-in process is smooth and hassle-free, making you feel instantly relaxed and comfortable. When it comes to check-out, U Pae PaeStay Uthaithani understands the need for a leisurely departure. You can enjoy a leisurely morning and take your time exploring the hotel's surroundings, as check-out time is set at 12:00 PM. This extended check-out time allows you to savor every moment of your stay and bid farewell to this tranquil retreat at your own pace. Please note that U Pae PaeStay Uthaithani has a child policy in place. While children are welcome to stay at the hotel, they may be subject to additional charges. The hotel's policy ensures that all guests can enjoy a peaceful and uninterrupted experience, making it an ideal choice for couples or solo travelers seeking a quiet escape. With a range of comfortable and well-appointed rooms, U Pae PaeStay Uthaithani offers a variety of options to suit every traveler's needs. Whether you prefer a cozy and intimate space or a more spacious accommodation, the hotel has you covered. Each room is thoughtfully designed with modern amenities and stylish decor, creating a harmonious blend of comfort and aesthetics. Indulge in the beauty of Uthai Thani and experience the tranquility of U Pae PaeStay Uthaithani. With its convenient check-in and check-out times, child policy, and a selection of well-appointed rooms, this hotel promises a memorable and rejuvenating stay. Book your escape today and immerse yourself in the serenity of this hidden gem in Uthai Thani, Thailand.

Unwind and Indulge in U Pae PaeStay Uthaithani's Entertainment Facilities

At U Pae PaeStay Uthaithani, guests can truly unwind and indulge in a variety of entertainment facilities. Whether you are seeking relaxation or a fun-filled experience, this hotel has something for everyone. Immerse yourself in ultimate relaxation at the hotel's massage facilities. Indulge in a rejuvenating massage session that will leave you feeling refreshed and revitalized. The skilled therapists will help melt away your stress and tension, allowing you to fully unwind and recharge. For those who prefer to enjoy the outdoors, the hotel boasts a beautiful garden where you can take a leisurely stroll or simply relax amidst the lush greenery. Breathe in the fresh air and soak up the serene atmosphere as you escape from the hustle and bustle of everyday life. Additionally, U Pae PaeStay Uthaithani offers a shared lounge/TV area where you can gather with fellow guests and enjoy some quality entertainment. Catch up on your favorite shows or watch a movie together, creating lasting memories and fostering a sense of community. With its range of entertainment facilities, U Pae PaeStay Uthaithani ensures that your stay is not only comfortable but also filled with enjoyable experiences. Indulge in relaxation, connect with nature, and bond with fellow travelers as you create unforgettable moments at this remarkable hotel.

Unleash Your Adventurous Side with Exciting Water Sports at U Pae PaeStay Uthaithani

U Pae PaeStay Uthaithani is the ultimate destination for water sports enthusiasts. Nestled in the heart of Uthai Thani, Thailand, this exquisite hotel offers an array of thrilling non-motorized water sports activities that will leave you exhilarated. Dive into the crystal-clear waters of the nearby lake and explore the stunning underwater world with snorkeling or scuba diving. Feel the rush of adrenaline as you paddle through the calm waters on a kayak or try your hand at stand-up paddleboarding. Whether you're a beginner or an experienced water sports enthusiast, U Pae PaeStay Uthaithani has something for everyone to enjoy.

Convenience at Your Fingertips: U Pae PaeStay Uthaithani's Exceptional Facilities

At U Pae PaeStay Uthaithani, we understand the importance of convenience during your stay. That's why we offer an array of exceptional facilities to ensure your utmost comfort and satisfaction. From the moment you step foot into our hotel, you'll be greeted with top-notch services and amenities that will make your stay truly memorable. Indulge in the convenience of our room service, where you can enjoy delectable meals and refreshing beverages in the comfort of your own room. Stay connected with our complimentary Wi-Fi in all rooms and public areas, allowing you to effortlessly browse the web, catch up on work, or stay in touch with loved ones. Need a place to store your luggage? Look no further than our luggage storage service, which ensures your belongings are safe and secure throughout your stay. In addition, our hotel features a convenient on-site convenience store, where you can easily grab any essentials or snacks you may need during your time with us. Whether you're in need of a quick bite or forgot to pack an item, our store has got you covered. At U Pae PaeStay Uthaithani, we prioritize your convenience, ensuring that every aspect of your stay is seamless and hassle-free. Book your stay with us today and experience the epitome of comfort and convenience.

Convenient and Hassle-Free Transport Facilities at U Pae PaeStay Uthaithani

At U Pae PaeStay Uthaithani, we understand the importance of convenient and hassle-free transportation for our guests. That is why we offer a spacious car park on-site, ensuring that you can easily park your vehicle without any worries. What's even better is that our car park is free of charge, allowing you to save on parking fees and make the most of your stay with us. Whether you are traveling by car or renting one during your visit, our car park facilities provide the convenience and peace of mind you need.

Indulge in Culinary Delights at U Pae PaeStay Uthaithani's Dining Facilities

At U Pae PaeStay Uthaithani, guests can experience a gastronomic journey like no other with its exceptional dining facilities. Whether you are looking for a quick bite or a lavish feast, this hotel has it all. Start your day with a scrumptious breakfast at the on-site restaurant. The restaurant offers a wide range of delectable options to suit every palate, from traditional Thai dishes to international favorites. The skilled chefs use only the freshest ingredients to ensure a memorable dining experience. In addition to the restaurant, U Pae PaeStay Uthaithani also offers room service for guests who prefer to dine in the comfort of their own rooms. Indulge in a variety of dishes from the extensive room service menu, available throughout the day. From appetizers to main courses and desserts, you can enjoy a delightful meal without leaving the comfort of your room. With its impeccable dining facilities, U Pae PaeStay Uthaithani ensures that every meal is a culinary delight, leaving guests satisfied and craving for more.

Luxurious and Spacious Rooms at U Pae PaeStay Uthaithani

At U Pae PaeStay Uthaithani, guests can choose from a variety of room types to suit their needs and preferences. The Deluxe Room offers a comfortable and cozy space with a plush King Bed, perfect for solo travelers or couples looking for a relaxing retreat. For families or larger groups, the Family Room provides ample space with its 48 square meters and features either a King Bed or a Bunk Bed, ensuring a comfortable stay for everyone. And for those seeking ultimate privacy and luxury, the Three-Bedroom Villa offers a spacious accommodation with two Bunk Beds and a King Bed, making it ideal for families or groups of friends. By booking these remarkable rooms on Agoda, guests can enjoy the best prices and a hassle-free experience. Agoda offers competitive rates, ensuring that guests get the most value for their money. Additionally, Agoda's user-friendly platform makes it easy to browse and book rooms at U Pae PaeStay Uthaithani, providing a seamless and convenient booking process. With Agoda, guests can rest assured that their stay at U Pae PaeStay Uthaithani will be both enjoyable and affordable.

Discover the Charming Town of Mueang Uthai Thani

Nestled in the heart of Uthai Thani, Thailand, Mueang Uthai Thani is a charming town that offers a unique blend of history, culture, and natural beauty. As you explore the town, you'll be captivated by its peaceful atmosphere and traditional Thai architecture. One of the highlights of Mueang Uthai Thani is the Uthai Thani Historical Park, which showcases ancient ruins and temples dating back to the 17th century. Take a leisurely stroll through this park and immerse yourself in the rich history of the region. Another must-visit attraction is Wat Sangkat Rattana Khiri, a stunning temple perched on a hilltop that offers panoramic views of the town and its surroundings. For nature lovers, a visit to Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary is a must. This UNESCO World Heritage Site is home to diverse flora and fauna, including rare and endangered species. Embark on a wildlife safari and witness the beauty of this pristine natural habitat. In Mueang Uthai Thani, you'll also find a vibrant local market where you can sample delicious Thai street food and shop for unique handicrafts. Don't miss the opportunity to try the town's famous Uthai Thani-style noodles, a local delicacy that will tantalize your taste buds. Whether you're a history enthusiast, nature lover, or simply seeking a peaceful getaway, Mueang Uthai Thani has something for everyone. Experience the charm of this hidden gem and create unforgettable memories in the heart of Thailand.

Convenient Transportation from Nearby Airports to U Pae PaeStay Uthaithani

Located in the heart of Mueang Uthai Thani, U Pae PaeStay Uthaithani offers a tranquil retreat surrounded by natural beauty. If you are planning a visit to this peaceful destination, getting there from the nearest airports is a breeze. For international travelers, the closest airport is Suvarnabhumi Airport in Bangkok, which is approximately 230 kilometers away from U Pae PaeStay Uthaithani. From the airport, you have several transportation options. The most convenient and popular choice is to take a direct taxi or private car transfer. This option ensures a hassle-free journey and allows you to sit back and enjoy the scenic views along the way. Another option is to take a domestic flight from Suvarnabhumi Airport to Nakhon Sawan Airport, which is located about 70 kilometers from U Pae PaeStay Uthaithani. From there, you can easily hire a taxi or arrange for a hotel transfer to reach your destination. This option is ideal for those who prefer a shorter travel time and want to avoid the road journey. If you are already in Thailand and prefer a more budget-friendly option, you can also take a bus or train from Bangkok to Uthai Thani. Buses and trains depart regularly from Bangkok's Northern Bus Terminal (Mo Chit) and Hua Lamphong Railway Station. The journey takes approximately 4-5 hours, depending on the traffic and mode of transportation chosen. Once you reach Uthai Thani, you can easily find local transportation, such as taxis or tuk-tuks, to take you to U Pae PaeStay Uthaithani. No matter which transportation option you choose, the journey to U Pae PaeStay Uthaithani promises to be a delightful experience, allowing you to immerse yourself in the natural charm of Uthai Thani along the way.

Discover the Vibrant Surroundings of U Pae PaeStay Uthaithani

Nestled amidst the picturesque landscapes of Uthai Thani, U Pae PaeStay Uthaithani offers easy access to a range of exciting landmarks and attractions. Just a stone's throw away from the hotel, you'll find the Uthai Thani Stadium, a popular spot for sports enthusiasts and locals alike. Whether you're interested in catching a thrilling football match or simply enjoying a leisurely stroll around the stadium, this landmark is sure to provide a memorable experience. For those in need of some retail therapy or convenience, the nearby 7-eleven is the perfect destination. Stock up on snacks, drinks, and other essentials before heading out to explore the city. The convenience store's close proximity to the hotel ensures that you'll have everything you need right at your doorstep. Nature enthusiasts will be delighted to discover Khao Sakae Krang, a stunning mountain range located just a short distance from the hotel. Embark on a scenic hike through lush forests and enjoy breathtaking views of the surrounding area. This natural landmark is a must-visit for those seeking tranquility and a chance to reconnect with nature. Lastly, don't miss the opportunity to visit Wat Uposatharam, a magnificent temple that showcases the rich cultural heritage of Uthai Thani. Marvel at the intricate architecture and immerse yourself in the serene atmosphere as you explore the temple grounds. Whether you're seeking spiritual enlightenment or simply admiring the beauty of the temple, this landmark is a true gem in Uthai Thani. With its prime location near these captivating landmarks and attractions, U Pae PaeStay Uthaithani is the perfect choice for travelers looking to experience the vibrant surroundings of Uthai Thani.

Indulge in Local Delights at U Pae PaeStay Uthaithani

When it comes to dining options near U Pae PaeStay Uthaithani, guests are in for a treat. Just a short walk away, Ko Ti Khaomankai Uthai Thani awaits with its mouthwatering selection of traditional Thai dishes. Sample their famous khao man gai, a flavorful combination of tender chicken, fragrant rice, and a delicious sauce. For those craving international flavors, Ma Chere is the perfect choice. This cozy restaurant offers a diverse menu featuring Italian, French, and Japanese cuisine. From freshly made pasta to succulent steaks, there's something to satisfy every palate. Whether you're in the mood for local delights or international favorites, these nearby restaurants are sure to leave you craving for more.

Affordable Luxury at U Pae PaeStay Uthaithani: A Comparison of Prices

Experience the perfect blend of luxury and affordability at U Pae PaeStay Uthaithani. With an average room price of just $89, this charming hotel offers exceptional value for money. Compared to the average price of a hotel room in Uthai Thani, which is $37, U Pae PaeStay Uthaithani stands out as a fantastic choice for travelers seeking comfort and elegance without breaking the bank. At U Pae PaeStay Uthaithani, you can indulge in spacious and well-appointed rooms that are tastefully decorated with modern amenities. From cozy beds to stylish furniture, every detail has been carefully curated to ensure a delightful stay. The hotel also offers a range of facilities including a swimming pool, fitness center, and on-site dining options, making it the perfect destination for both leisure and business travelers. So why settle for less when you can experience affordable luxury at U Pae PaeStay Uthaithani? Book your stay today and create unforgettable memories in Uthai Thani.

A Perfect Blend of Comfort and Hospitality at U Pae PaeStay Uthaithani

Nestled in the heart of Uthai Thani, Thailand, U Pae PaeStay Uthaithani is a hidden gem that offers a truly remarkable experience to its guests. With an impressive overall rating of 8.1, this hotel has garnered rave reviews for its exceptional value, top-notch facilities, impeccable cleanliness, convenient location, and outstanding staff performance. One of the standout features of U Pae PaeStay Uthaithani is its exceptional value for money. With an impressive rating of 8.4 for value, guests can enjoy a comfortable and memorable stay without breaking the bank. The hotel offers a range of well-appointed rooms and amenities that cater to the needs of both leisure and business travelers, ensuring a delightful experience for all. The hotel's facilities have also received high praise from its guests, with a rating of 8.1. From the moment you step into the lobby, you'll be greeted by a warm and inviting atmosphere. The hotel boasts modern and well-maintained facilities, including a fitness center, swimming pool, and spa, providing guests with ample opportunities to relax and rejuvenate during their stay. Whether you're looking to unwind with a workout or indulge in a soothing massage, U Pae PaeStay Uthaithani has you covered. When it comes to cleanliness, U Pae PaeStay Uthaithani truly excels, with an impressive rating of 9.2. The hotel takes great pride in maintaining a spotless and hygienic environment, ensuring that guests feel comfortable and at ease throughout their stay. From the pristine rooms to the impeccably clean common areas, every corner of the hotel reflects the utmost attention to detail and a commitment to providing a pleasant and hygienic experience for all. Conveniently located in Uthai Thani, U Pae PaeStay Uthaithani offers easy access to the city's top attractions, earning it a remarkable rating of 9.0 for location. Whether you're interested in exploring the cultural landmarks, indulging in local cuisine, or simply enjoying the natural beauty of the area, you'll find everything within close proximity to the hotel. The friendly and knowledgeable staff are always ready to assist with recommendations and arrangements, ensuring that guests make the most of their time in Uthai Thani. Last but not least, the staff performance at U Pae PaeStay Uthaithani is nothing short of exceptional, with an outstanding rating of 9.7. From the moment you arrive, you'll be greeted with warm smiles and genuine hospitality. The attentive and dedicated staff go above and beyond to ensure that every guest's needs are met, creating a welcoming and personalized experience that leaves a lasting impression. In conclusion, U Pae PaeStay Uthaithani offers a perfect blend of comfort, hospitality, and value for money. With outstanding ratings for facilities, cleanliness, location, and staff performance, this hotel is a true haven for travelers seeking a memorable stay in Uthai Thani. Whether you're visiting for business or leisure, U Pae PaeStay Uthaithani is sure to exceed your expectations and leave you longing to return.

Show less

Amenities and facilities

Excellent
Facilities

8.3

Languages spoken
 • English
 • Thai
Outdoor
 • Bicycles
Internet access
 • Free Wi-Fi in all rooms!
 • Internet services
 • Wi-Fi in public areas
Things to do, ways to relax
 • Garden
 • Massage
 • Water sports (non-motorized)
Dining, drinking, and snacking
 • Alternative meal arrangement
 • Room service
Services and conveniences
 • Air conditioning in public area
 • Convenience store
 • Elevator
 • Luggage storage
 • Smoke-free property
 • Smoking area
 • Terrace
Access
 • CCTV in common areas
 • CCTV outside property
 • Check-in/out [private]
 • Pets allowed
Getting around
 • Car park [free of charge]
Available in all rooms
 • Air conditioning
 • Balcony/terrace
 • Carpeting
 • Clothes rack
 • Free bottled water
 • Hair dryer
 • Private bathroom
 • Seating area
 • Shower
 • Sleep comfort items
 • Socket near the bed
 • Toiletries
 • Towels
 • Trash cans

Location

291 Paeklongsakaekrung Rd., Muang Uthai Thani,, Mueang Uthai Thani, Uthai Thani, Thailand, 61000
Exceptional
Location

9.1

Property policies

Children and extra beds

Extra beds are dependent on the room you choose. Please check the individual room capacity for more details.

Minimum age of guests is: 18 year(s).

Others
 • When booking more than 5 rooms, different policies and additional supplements may apply.

Some helpful facts

Check-in/Check-out
 • Check-in from14:00
 • Check-in until20:00
 • Check-out from07:00
 • Check-out until12:00

Reviews of อยู่แพ PaeStay อุทัยธานี from real guests

Provided by verified guests of

Agoda logo
8.7
Cleanliness9.3
Facilities8.3
Location9.1
Service9.7
Value for money8.4
High score for Uthai Thani
Rating
9+ Exceptional (5)
8-9 Excellent (1)
7-8 Very Good (0)
6-7 Good (0)
<6 Below Expectation (1)
Guest Type
Room Type
Language
Showing 7 verified guest comments
12
9.6
Exceptional
krisada from Thailand
Business traveler
Deluxe Room
Stayed 1 night in November 2019

Check in time not right”

In the voucher said check in 12:00 I was there and call they will be checking time at 14:00

Reviewed November 13, 2019
9.2
Exceptional
chusana from Thailand
Group
Family Room
Stayed 1 night in December 2023

แพในแม่น้ำสะแกกรัง บรรยากาศดีมาก”

แพในแม่น้ำสะแกกรัง บรรยากาศดีมาก เป็นแพแบบดั้งเดิม ที่ตกแต่งสวยงาม มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำนำอุ่นให้ เดินไปตลาดได้ง่าย บริการดีมาก

Reviewed December 07, 2023
8.8
Excellent
Kwanjai from Thailand
Group
Family Room
Stayed 1 night in October 2019

ดีค่ะ”

ที่พักสะอาด ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ตลาด ร้านอาหาร เดินไปไม่ไกล ที่พักเงียบสงบ บรรยากาศดี เหมาะแก่การพักผ่อน ที่จอดรถปลอดภัย เจ้าของที่พักและพนักงานบริการดี ตอนที่ไปพักช่วงกลางคืนไม่มียุง มีมุ้งเป็นม่านกั้นตรงบริเวณนอกชานแพที่สำหรับนั่งเล่น (แค่ไม่มีทีวีแต่ไม่ใช่ปัญหา)

Reviewed October 29, 2019
9.6
Exceptional
Poomying from Thailand
Family with young children
Family Room
Stayed 2 nights in August 2019

Memorable stay ”

แพอยู่แถวเขตเมือง ทางเข้าสังเกตยากหน่อย สงบเงียบ มีทางเดินไปตลาดเช้าไม่ไกล อากาศดีมาก ตรอกโรงยาก็อยู่ในระยะเดินได้ คนดูแลใส่ใจดี ตอนเช้ามีข้าวมันไก่โกตี๋เจ้าดังซื้อมาให้(แต่ส่วนตัวชอบร้านเจ๊นาหน้าปากซอยข้างศาลเจ้ามากกว่า) ข้าวเหนียวสังขยาก็อร่อยมาก ที่พักตอนไปน้ำลงมาก ผู้สูงอายุจะเดินลงลำบากหน่อย โดยรวมสะอาดดี หัวค่ำมียุง ควรเตรียมยากันยุงมาด้วย ตอนบ่ายๆ อากาศค่อนข้างร้อน แต่เช้าๆ กับเย็นๆ ลมพัดดีมาก บรรยากาศดีสุดๆ น่ามานอนเล่นฟังเสียงนกเสียงน้ำไหลค่ะ

Reviewed August 06, 2019
10.0
Exceptional
Sethawat from Thailand
Group
Stayed 1 night in June 2018

บรรยากาศดีตั้งอยู่ในน้ำ ท่ามกลางความเงียบสงบ”

ที่พักแบบชาวแพสะแกกรังแท้ๆ ที่หาโอกาสได้ยากแล้วที่จะได้สัมผัส ห้องค่อนข้างเล็กไปนิด และเตียงสองชั้นอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับผู้ใหญ่เท่าไหร่ แต่ถ้ามากันในหมู่เพื่อนแล้วพักแบบเหมาเต็มหลังรับรองสนุกแน่นอน เพราะแพกลางเค้าจะมีกั้นไว้เหมือนสระว่ายน้ำแต่ก็เป็นน้ำในแม่น้ำนั่นแหล่ะ พร้อมขึงตาข่ายไว้ให้เรียบร้อยปลอดภัยหายห่วง ส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นแนะนำให้ติดต่อทางแพให้เค้าเช่าเรือนั่งชมแม่น้ำให้ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อสิ

Reviewed October 02, 2018
12
This is a popular property. Don't miss out!

Back to search results

Back to room choices

|

Dismiss